Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
k rukám Mgr. █████
17. listopadu 909/44 779 00 Olomouc

Uherské Hradiště 13.12.2022

Na vědomí: JUDr. █████ Mgr. █████


Věc: KOMENTÁŘ POŠKOZENÉHO K POSUDKŮM 

Vážený pane státní zástupce, dnes, 13.12.2022, Vám byly odeslány posudky, a to:

1. Znalecký posudek č. █████ze dne 09.12.2022
2. Odborné stanovisko Ostravské znalecké a.s. ze dne 12.12.2022

Níže si k nim ve stručnosti dovoluji zaslat následující komentář.

Z Usnesení Vrchního soudu v Olomouci 30.09.2021 se podává, že: "V rámci hlavního líčení byly k důkazu provedeny dva znalecké posudky (jeden zpracovaný znaleckým ústavem I. stupně a druhý zpracovaný znaleckým ústavem II. stupně), které se zabývají majetkovými poměry firem ovládaných █████. Nebyl předložen žádný znalecký posudek, který by závěry těchto posudků vyvracel. První z posudků zpracoval znalecký ústav Ostravská znalecká a.s. Tento posudek vyvrací tvrzení █████ o tom, že se zásadním způsobem zvýšilo daňové zatížení hazardu, což způsobilo problémy se splácením pohledávky █████. Druhý posudek zpracovala Vysoká škola ekonomická v Praze a ze závěrů tohoto posudku se podává, že společnost █████ byla schopna závazky vůči █████ platit i v původní (tedy nesnížené) výši". S odkazem na shora uvedené pak Vrchní soud v Olomouci v citovaném usnesení uzavřel, že: "Z provedeného dokazování vyplynulo, že poškozený měl dostatek prostředků na to, aby své závazky vůči obžalovanému splnil. Krajský soud sám v odůvodnění rozsudku (bod 214) konstatuje, že "nelze rovněž vyloučit, že poškozený měl dostatek finančních prostředků, aby mohl uhradit za podíl obžalovaného ve společnosti částku okolo 400 mil. Kč a že se snažil všemi možnými prostředky tuto částku snížit", na str. 108 krajský soud konstatuje, že "nerozporuje finanční situaci společnosti █████ a.s., jak vyplývá ze znaleckých posudků, a dodává, že se "nemíní blíže zabývat reálnou finanční situací společnosti █████." Současně v uvedené pasáži rozsudku krajský soud uvedl, že "je podle jeho názoru jednoznačné, že v rámci přijetí nových zákonů došlo k částečnému snížení ziskovosti společnosti █████", přestože provedl k důkazu znalecký posudek zpracovaný Ostravskou znaleckou a.s., který vyznívá opačně. Z uvedeného lze dovozovat, že výpověď poškozeného je nevěrohodná, avšak krajský soud zjiťované skutečnosti nijak nevyhodnotil". K posudkům zmiňovaných soudem lze opět poukázat na to, že se jedná o posudky obhajoby. Bylo by s podivem, kdyby obhajoba předložila takový důkazní prostředek, který by byl v její neprospěch. A jelikož soudy prvého ani druhého stupně na tuto skutečnost nereflektovaly, pak jsem byl nucen, abych podpořil opět svou věrohodnost a nechal jsem opět zpracovat posudky, které jasně vyvrací posudky obhajoby.


1. Znalecký posudek č. █████ze dne 09.12.2022


Pokud tedy budu konkretizovat, tak předmětem Znaleckého posudku č. █████ze dne 09.12.2022, jehož zhotovitelem je STATIKUM s.r.o., znalecká kancelář zapsaná Ministerstvem spravedlnosti ČR, zpracovatelem je Ing. █████, je Dopad zavedené loterijní daně na společnost █████. Z předmětného posudku bylo zjištěno, že: "zavedení loterijní daně mělo negativní dopad jak ekonomický, tak i daňový na hospodaření společnosti █████ V posudku se jasně uvádí, že zpracovatel Ostravská znalecká a.s. neměl k dispozici např. údaje o výši odvedených správních místních poplatků, výši odvodů natož údaje o počtech provozovaných přístrojů či zařízení. Tím mu bylo znemožněno provedení podrobnější analýzy a vyhodnocení dopadu zavedení loterijní daně na █████, a.s. Zpracovatel tak vycházel pouze z rozvah, které nemají skutečnou vypovídající hodnotu a jeho výpočet je pouze orientační. Kdežto posudek zpracovatele Ing. █████ █████ již zohledňuje veškeré relevantní podklady, na základě, kterých lze učinit i relevantní a přesný závěr.

K posudku č. █████zpracovaného znaleckým ústavem národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen "VŠE") pak uvedl zpracovatel Ing. █████následující:

i. znalecký posudek není úplný - absentuje řada faktorů, které jsou podstatné pro jeho závěry – např. absence tzv. SWOT analýzy, ze které by bylo zřejmé, jakým hrozbám je společnost vystavena a jak se tyto hrozby promítají do finančního plánu či diskontní míry

ii. znalecký posudek není řádně odůvodněný - především zmiňovaný odhad vývoje relevantního trhu pro období let 2013–2017 je zcela zcestný, kdy znalec Ing. █████dopodrobna vysvětluje, jak měl zpracovatel VŠE postupovat a co mělo být zohledněno

iii. vykazuje výpočtové a metodické vady při určení pokračující hodnoty - zde Ing. █████uvedl, že zpracovatel VŠE neuvedl podstatné skutečnosti a nezohlednil podstatné zásady jako např. absence finančního plánu a jeho finanční analýzy, zpracovatel neuvádí, s jakou rentabilitou investovaného kapitálu a nových investic kalkuluje. "Nedodržením těchto zásad byla chybně stanovena pokračující hodnota a následně i hodnota společnosti █████. Námi opravený výpočet pokračující hodnoty s terminálním růstem 1 %, neznamená, že hodnota společnosti █████ po této korekci je vypočtena správně, a to z důvodu chybného přístupu pro stanovení a výše tržeb (resp. zisku) a trvalé udržitelnosti peněžního toku". 


2. Odborné stanovisko Ostravské znalecké a.s. ze dne 12.12.2022


Po obdržení posudku zpracovatele Ing. █████ jsem požádal zpracovatele předchozího posudku, Ostravskou znaleckou, a.s., aby se vyjádřili k rozdílným závěrům posudku č. █████ ze dne 09.12.2022 zpracovanému znaleckou kanceláří STATIKUM s.r.o. a jimi zpracovaného posudku č. █████ ze dne 24.11.2017.

Po konstatování, že oba znalecké posudky mají zadání zaměřené shodně, pak tento posudek uvádí, že:

"V případě ZP OZ jsme bohužel nedisponovali podrobnými informace k ekonomické činnosti spol. █████ tedy nebylo možné provést srovnání změn v úrovni zatížení pro konkrétní situaci v roce 2011, neboť nám nebyla známa struktura tržeb dle jednotlivých činností (tj. výše "IN-OUT" z provozovaných zařízení dle druhu) ani počet provozovaných zařízení dle druhu (výherních hracích přístrojů (VHP), resp. interaktivních videoloterních terminálů (IVT}, apod.). Z tohoto důvodu byl pro názorné zachycení rozdílů ve zdanění zvolen zcela obecný "modelový případ pro spol. XY", který pouze respektoval úroveň celkových tržeb dosahovaných v posuzovaném období společnosti █████ (mírně nad 1 mld. Kč). Metodicky shodný přístup využili také znalci v ZP STATIKUM, ti ovšem disponovali podrobnými informacemi k činnosti spol. █████.

Závěrem pak zpracovatel Ostravská znalecká a.s. uznává, že k prvnímu posudku neměli k dispozici informace potřebné pro modelaci změny daňového zatížení dle konkrétní situace spol. █████ (přijat pouze demonstrační model "společnosti XY"), proto výsledky založené na údajích závěrek spol. █████ █████ byly využity jako hlavní přijatá metodologie, naproti tomu ZP STATIKUM disponoval potřebnými údaji přímo o spol. █████ a provedl tak konkrétní srovnání s výsledným závěrem o navýšení daňového zatížení mezi roky 2011 a 2012 o cca 28 %, což je údaj přesnější a relevantnější než naše výsledky za "modelovou společnost XY" i než výsledky založené na datech závěrek (opakují však, že pro takové přímé srovnání neměli k dispozici potřebná data), proto byly výsledky založené na údajích závěrek využity jako doplňkové, resp. podporující daný závěr.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, kdy k původnímu posudku obhajoby, zpracovatele Ostravské znalecké a.s., sám zpracovatel uvedl, že v porovnání s posudkem zpracovatele Ing. █████, jako více objektivní, resp. nejpřesnější je právě posudek Ing. █████, jelikož je založen na reálných datech, a jeho závěr zcela vyvrací jakékoliv polemiky o věrohodnosti mé výpovědi a jsem toho názoru, že posudky předložené obhajobou jsou irelevantní.

S úctou Pavel Buráň