Citace z Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 5. 2019 bod 29: "Úkolem soudu I. stupně v dalším řízení bude zejména: - provést zákonným způsobem v hlavním líčení rekognice podle fotografií a in natura a vyložit v návaznosti na vznesené výhrady odvolatelů, zda tyto důkazy byly opatřeny zákonným způsobem a zda jsou procesně způsobilé pro konstrukci skutkových zjištění pro závěry o vině obžalovaných, - provést v hlavním líčení postupem podle § 211 odst. 1 tr. ř. výpověď svědka JUDr. ████████████████, - postupem podle § 183a odst. 3 tr. ř. provést výpovědi svědků ██████████, █████████████, ████████████, ███████ a ██████ kteří byli soudem I. stupně vyslechnuti mimo hlavní líčení dne 14.9.2017, tyto vyhodnotit v návaznosti na výpovědi svědků █████████████ a ████████████ z hlavního líčení ze dne 4.1. 2018, - provést šetření ke způsobu ověřování sporné listiny (Dodatku č. 1 k dohodě o postoupení pohledávky ze dne 29.1.2013) notářkou JUDr. ██████████████████, uvážit její výslech a zjištěné poznatky opětovně vyhodnotit v návaznosti na další důkazy, - provést výslech znalce z oboru zdravotnictví, odvětví psychologie k závěrům znaleckého posudku zpracovaného k osobě poškozeného ████████████, - provést zákonným způsobem znalecké posudky č. 1004/57/17 ze dne 29.9.2017 zpracovaný znaleckým ústavem Ostravská znalecká, znalecký posudek z odvětví psychologie - provést zákonným způsobem odvolateli nově předložené (vrchnímu soudu v rámci odvolacího řízení) znalecké posudky, a to: • revizní znalecký posudek Fakultní nemocnice Vinohrady, včetně jeho doplňku ke stanovení zranění poškozeného, • znalecký posudek z oboru kybernetiky č. 312 znalce Ing. ████████████████, • znalecký posudek č. 83/2018 z oboru kriminalistiky, specializace kriminalistické odorologie znalce Doc. JUDr. ██████████████, Ph.D., - opětovně podrobně vyhodnotit výpověď poškozeného v návaznosti na dosud již provedené důkazy a doplněné dokazování, - vyhodnotit svědecké výpovědi JUDr. ██████████, JUDr. ████████, ██████████ a ████████, - opětovně se zabývat rozpory ve výpovědích svědků Stanislava ████, ███████████████, ████████████████ a █████████████, - vyhodnotit výpověď Mgr. ███████ v souvislosti s jím předkládanými listinami, - znovu vyhodnotit SMS komunikaci mezi obžalovaným ████████ a poškozeným, - zabývat se motivací jednání obžalovaného █████████ ve vztahu k poškozenému ██████████████ a vyhodnotit majetkové poměry společnosti ████████████████ a to i návaznosti na listiny obsažené v příloze č. 3 trestního spisu, - vyhodnotit předložené nahrávky JUDr. ██████████ z jejího mobilního telefonu v kontextu se závěry znalce z oboru kybernetiky Ing. ████████████████, - opětovně vyhodnotit kamerové záznamy o průjezdu vozidel se závěry znaleckých posudků Ing. ███████████████ a Ing. █████████████████, - zabývat se důsledně uplatněnými námitkami odvolatelů k jednotlivým provedeným důkazům, - konkrétně odůvodnit zamítnutí každého navrženého důkazu obžalovanými na doplnění dokazování, - zabývat se znovu ustálením skutkových zjištění ve vztahu k obžalované ███████ v reakci na uplatněné výhrady v jejím odvolání, - důsledně se znovu zabývat obhajobou a uplatněnými námitkami obžalovaných █████████ a ██████, - ustálit právní kvalifikaci činu obžalovaných v návaznosti na provedené dokazování, - provést event. další důkazy, pokud taková potřeba v dalším řízení vyvstane v souvislosti s naznačeným směrem dalšího dokazování.¨ Z doposud uvedeného tedy vyplývá, že krajský soud se dostatečně nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí, přičemž k objasnění věci bude třeba hlavní líčení opakovat. Proto odvolací soud po zrušení napadeného rozsudku podle § 259 odst. 1 tr. ř. vrátil věc krajskému soudu k novému rozhodnutí."